Декларация за защита на данните и отказ от отговорност

Тази платформа е част от проекта MobiReel по програма Еразъм+. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея. Преди да използвате уеб платформата (уеб страниците), моля, прочетете информацията по-долу:

1.  Съдържание 

Авторът/партньорите по проекта не поемат отговорност за актуалността, точността или пълнотата на предоставената информация. Авторът в никакъв случай не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид, възникнали или понесени в резултат на използването или неизползването на информацията, представена на този уебсайт, или използването на неточна или непълна информация.

2.  Препратки и връзки

В случаите на преки и косвени препратки към интернет страници на трети страни или други документи в Интернет (хипервръзки) авторът/партньорите на проекта не носят отговорност за използването на съдържанието и каквито и да е последствия, произтичащи от използването му. За връзки, водещи към други уеб сайтове, потребителите се съветват да прочетат Политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посещават.

3.  Защита на данните и поверителност 

На някои страници (Обучителни модули) е необходимо да въведете личните си данни, за да използвате всички функционалности на уеб платформата.

3.1 Администратор на данни е Студентско компютърно арт дружество /SCAS/, пл. Народно събрание 10, София, България, телефон: +359 2 9870293, +359 88 8709488, e-mail: rosen@scas.bg ;

3.2. Ние ще обработваме данните поверително и ще ги използваме само за целта, за която са били поискани – за да администрираме и поддържаме използването на обучителни модули, предоставени на уеб платформата.

3.3. Можем да разкрием данните на официални органи, Европейска комисия, нейни агенти и/или подизпълнители, партньори по проекта MobiReel.

3.4. Ще съхраняваме данните 5 години след активна употреба.

3.5. Имате право да поискате от администратора достъп, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да възразите срещу обработването, да поискате възможност за прехвърляне на Вашите данни и да оттеглите съгласието си, в случаи и при условията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Европейския съвет.

3.6. Имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (България), ако смятате, че с вашите данни е злоупотребено. 3.7. Разкриването на Вашите данни пред нас е доброволно. Можете да използвате уеб платформата, предоставяща анонимни данни или използвайки псевдоними. Потребителите трябва да знаят, че могат да възникнат пропуски в сигурността в комуникациите (включително комуникацията по имейл), ако връзката не е криптирана. Електронната поща, изпратена до получател, може да бъде прихваната и прочетена от опитни интернет потребители. При възникнали проблеми или въпроси можете да се свържете с нас на посочените по-горе контакти или чрез страницата „Контакти”.