За проектът

MobireelМобилно нискобюджетно дигитализиране на ретро филми (Mobile low-cost digitizing of vintage films)

 Проектът

Проектът Еразъм+ Мобилно нискобюджетно дигитализиране на ретро филми (Mobireel) е съвместна инициатива, която има за цел да се справи със значителните предизвикателства, пред които са изправени библиотеки, архиви и други институции за културно наследство при дигитализирането, запазването и популяризирането на техните дигитализирани филмови колекции с фокус върху така наречените домашни филмови и видео формати (8 mm, Super 8, VHS, SVHS и др.). Едно от основните предизвикателства, пред които са изправени тези институции, е липсата на обучителни материали и ресурси за дигитализирането и популяризирането на тези колекции. Чрез този проект партньорството има за цел да проучи и да се справи с тези предизвикателства чрез създаване на обучителни материали за малки организации, които да дигитализират и популяризират своите колекции, като се фокусират върху потребителски/домашни филмови и видео формати, като използват експертния опит и ресурси на всички партньори, участващи в проекта.

Основни цели

 • Подобряване на капацитета на архивисти, библиотекари, реставратори, колекционери и собственици на колекции на т.нар. „домашни/потребителски“ филмови архиви за това как да дигитализират с евтина технология техните филми с фокус върху потребителските филмови формати (8mm, Super 8mm, 16mm) и видеокасети на потребителско ниво (VHS, S-VHS, Betamax) чрез набор от материали за обучение в продължаващо ПОО. Материалите ще бъдат със свободен достъп.
 • подобряване на възможностите за допълнително обучение в областта на дигитализацията на нискобюджетни филми/ленти чрез предлагане на съдържание структуриранo съгласно единици резултати от ученето с помощта на ECVET (European credit system for vocational education and training);
 • подобряване на капацитета на архивисти, библиотекари, реставратори, колекционери и собственици на колекции на домашни филмови архиви за относно поддържането на  аналогови и цифрови материали;
 • подобряване на капацитета на архивисти, библиотекари, реставратори, колекционери и собственици на колекции на домашни/потребителски филми архиви относно възстановяване на аналогови и цифрови материали (някои прости процедури за коригиране или запазване); подобряване на знанията и уменията на целевата група как да се представят атрактивно дигитализираните артефакти пред по-широка публика;

Целеви групи

 • архивисти, работещи в архиви и центрове с колекции;
 • библиотекари, работещи с филмови колекции;
 • реставратори, работещи във филмови архиви, библиотеки или музеи;
 • колекционери, които имат частни колекции от филми или семейни филмови архиви; експерти в компании или организации, работещи в областта на дигитализацията на филми;

Резултати

 • Методология за подбор и нискобюджетна дигитализация на домашни филмови формати;
 • Рамка на компетентностите, дефинираща единиците резултати от ученето и съответните знания и умения и обучителни модули/единици по определени теми
 • дигитализация на филми, структурирана като единици/модули и предлагаща гъвкави насоки за обучение;
 • Система за управление на знанието с обучителни модули, структирирани кат единици резултати от ученето и допълнителни мултимедийни ресурси, свързани с нискобюджетно
 • дигитализиране на филми с фокус върху така наречените домашни/потребителски филмови формати (8 мм, Super 8 мм, 16 мм) и видеокасети на потребителско ниво (VHS, S-VHS, Betamax);
 • Обучителни видеоклипове по фокусни теми, свързани с нискобюджетна дигитализация (филмови формати на потребителско ниво); Обучение и мултиплициращи събития в сферата на нискобюджетната дигитализация на филми и видеоленти на потребителско ниво;

Партньорство


Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/, България – Координатор на проекта


Фондация „De Domijnen”, Ситарт, Нидерландия


Кинотека на Северна Македония


Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, Велико Търново, България


Zeutschel GmbH, Германия

Контакти

ОрганизацияЛицеКонтакт
Координатор на проекта – Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/Росен Петков1000 София, България
пл. “Народно събрание” 10
тел: +359 2 9870293;
e-mail: rosen@scas.bg