Изјава за заштита на податоци и одрекување

Оваа платформа е дел од проектот Erasmus+ MobiReel. Оваа платформа е дел од проектот Erasmus+ MobiReel проектот. Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува само гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа. Пред да ја користите веб-платформата (веб-страници), ве молиме прочитајте ги информациите подолу:

1.  Содржина

Авторот/партнерите на проектот не преземаат никаква одговорност за навременоста, точноста или комплетноста на дадените информации. Авторот во никој случај не е одговорен за штети од кој било вид настанати или претрпени како резултат на употребата или некористењето на информациите презентирани на оваа веб-локација или употребата на неисправни или нецелосни информации. 

2.  Референци и врски

Во случај на директни и индиректни упатувања на интернет страници на трети лица или други документи на

Интернет (хиперврски) авторот/партнерите на проектот не се одговорни за користењето на содржината и какви било последици кои произлегуваат од нејзиното користење. За врски кои водат до други веб-страници, на корисниците им се советува да ги прочитаат Политиките за приватност на секоја веб-локација што ја посетуваат.

3.  Заштита на податоците и приватност

На некои страници (модули за обука) треба да ги внесете вашите лични податоци за да ги користите сите функционалности на веб-платформата.

3.1 Контролор на податоци е Студентско компјутерско уметничко друштво /SCAS/, 10, плоштад Народно сабрание, Софија, Бугарија, телефон: + 359 2 9870293, +359 88 8709488, е-пошта: rosen@scas.bg ;

3.2. Податоците ќе ги обработуваме доверливо и ќе ги користиме само за целта за која се побарани – со цел да се администрира и одржува користењето на модулите за обука обезбедени на веб-платформата.

3.3. Можеме да ги откриеме податоците на официјалните власти, Европската комисија, нејзините агенти и/или подизведувачите, партнерите на проектот MobiReel.

3.4. Ќе ги чуваме податоците 5 години по активната употреба.

3.5. Имате право да побарате од администраторот да пристапи, коригира или избрише лични податоци или да ја ограничи обработката на личните податоци што се однесуваат на вас, или право да се спротивставите на обработката, да побарате преносливост на вашите податоци и да ја повлечете вашата согласност, во случаи и под условите предвидени во Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Европскиот совет.

3.6. Имате право да поднесете жалба до релевантното надзорно тело – Комисијата за лична заштита на податоците (Бугарија) доколку сметате дека вашите податоци се злоупотребени.

3.7. Откривањето на вашите податоци за нас е доброволно. Можете да ја користите веб-платформата што обезбедува анонимизирани податоци или да користите псевдоними. Корисниците треба да бидат свесни дека безбедносните празнини може да се појават во комуникациите (вклучувајќи ја комуникацијата преку е-пошта), доколку врската не е шифрирана. Е-поштата испратена до примачот може да биде пресретната и прочитана од искусни интернет корисници. Во случај на проблеми или прашања, можете да нѐ контактирате преку контактите споменати погоре или преку страницата „Контакти“.