За проектот

MobireelМобилно евтино дигитализирање на стари филмови (Mobile low-cost digitizing of vintage films)

За проектот

Проектот Erasmus+ Мобилна евтино дигитализирање на стари филмови (Mobireel) е заедничка иницијатива која има за цел да одговори на значајните предизвици со кои се соочуваат библиотеките, архивите и другите институции за културно наследство во дигитализирање, зачувување и промовирање на нивните дигитализирани филмски збирки со фокус на таканаречени домашни филмски и видео формати (8mm, Super 8, VHS, SVHS итн.). Еден од главните предизвици со кои се соочуваат овие институции е недостатокот на материјали за обука и ресурси за дигитализирање и прегледување на овие збирки. Преку овој проект, партнерството има за цел да ги истражи и одговори овие предизвици преку создавање материјали за обука за малите организации за дигитализирање и промовирање на нивните збирки, фокусирајќи се на форматите на филмови и видео од клиент/домашни филмски формати, искористувајќи ја експертизата и ресурсите на сите партнери вклучени во проектот.

Главни цели

 • подобрување на капацитетот на архивисти, библиотекари, реставратори, колекционери и сопственици на збирки на т.н. „домашно/потрошувачко филмско ниво“ архиви како да ги дигитализираат со евтина технологија нивните филмови со фокус на формати на филмови за широка потрошувачка (8мм, супер 8мм, 16мм) и видео ленти на ниво на потрошувачи (VHS, S-VHS, Betamax) преку производство на сет на континуирано стручно стручно образование (CVET) материјали за обука. Материјалите ќе бидат отворени, флексибилни и бесплатни;
 • подобрување на можностите за дополнителна обука во областа на евтината дигитализација на филмови/ленти преку понуда на содржина структурирани како „Единици на резултати од учењето користејќи ECVET“;
 • подобрување на капацитетот на архивистите, библиотекарите, реставраторите, колекционерите и сопственици на збирки на домашни филмски архиви како да одржуваат аналогни и дигитални материјали;
 • подобрување на капацитетот на архивистите, библиотекарите, реставраторите, колекционерите и сопствениците на збирки на филмови на ниво на дом/потрошувач архиви како да се обноват аналогните и дигиталните материјали (или барем да се извршат некои едноставни процедури за фиксирање или зачувување);
 • подобрување на знаењата и вештините на целната група како атрактивно да се претстават дигитализираните артефакти пред пошироката публика;

Целни групи

 • Архивисти кои работат во архиви и центри со збирки;
 • библиотекари кои работат со филмски колекции;
 • реставратори кои работат во филмски архиви, библиотеки или музеи;
 • колекционери кои имаат приватни колекции на филмови или семејни филмски архиви;
 • експерти во компании или организации кои работат во полето на дигитализација на филмови

Резултати

 • Методологија за избор и евтина дигитализација на формати на домашни филмови за дигитализација;
 • Рамка на компетенции и елаборација на „Единици на резултати од учењето“, содржини за обука за важни прашања поврзани со евтина
 • дигитализација на филмови структурирана како единици/модули која нуди флексибилни патеки за учење;
 • „Систем за управување со учењето“ со „Единици на резултати од учењето“ и дополнителни мултимедијални ресурси поврзани со евтина
 • дигитализација на филмови со фокус на таканаречените  домашни/потрошувачки филмски формати (8mm, Super 8mm, 16mm) и
 • видео касети на ниво на потрошувачи (VHS, S-VHS, Betamax);
 • видеа за обука на фокус теми поврзани со евтина (формати на филмови на ниво на потрошувачи) дигитализација;
 • обука и мултипликаторни настани во сферата на евтина дигитализација на филмови и видео касети на ниво на потрошувачи;

Партнерство


Student Computer Art Society /SCAS/ – Проектен координатор


Stichting De Domijnen – The Netherlands


Kinoteka na
Republika Severna
Makedonija


Petko R. Slaveykov Regional Library, Veliko Tarnovo – Bulgaria


Zeutschel GmbH

Контакти

ОрганизацијаЛицаКонтакти
Проектен координатор  – Student Computer Art Society /SCAS/Росен Петков10 Narodno sabranie sq, 1000 Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 9870293;
e-mail: rosen@scas.bg